10%, -15%, -20% na zakupy
pl
Regulamin
1.    Pojęcia i definicje.
1.1.  Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Sprzedawca 
Sister's Aroma SP. z.o.o. z siedzibą pod adresem: 00-831, Polska, Warszawa, ul. Twarda 44; KRS: 0000990359; NIP: 5273017918; REGON: 523030588. 
Sprzedawca jest również właścicielem i administratorem Serwisu. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą pod następującym numerem telefonu: +48 833 131 973.
1.3. Cena to wartość wyrażona w jednostce pieniężnej złotych polskich (PLN), którą Konsument zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane na Stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
1.4. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na Stronie internetowej, umożliwiający utworzenie Konta Konsumenta.
1.5. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.6.  Konto - indywidualne konto Konsumenta, za pomocą którego Sprzedawca gromadzi dane podane przez Konsumenta, a także dokonuje sprzedaży Towarów. Za pomocą Konta Konsument może:
- utworzyć Zamówienie, kupić Towar i zawrzeć Umowę;
- skorzystać z prawa do zwrotu lub wymiany Towaru, które przewidziane jest w pkt 8.3. oraz pkt 8.7. Regulaminu.
1.7. Koszyk - elektroniczny koszyk Strony Internetowej, w którym Konsument sprawdza lub edytuje dane o Produkcie, a także, w razie potrzeby, kończy formowanie Zamówienia i zawiera Umowę.
1.8. Polityka prywatności - to dokument określający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst Polityki Prywatności znajduje się pod następującym linkiem: https://eu.sistersaroma.com/privacy/.   
1.9. Produkt - rzecz ruchoma z kategorii Towarów lub usług dostępnych na Stronie internetowej, którą Konsument może nabyć.
1.10.    Strona internetowa: https://eu.sistersaroma.com/. 
Za pomocą Strony internetowej Sprzedawca sprzedaje Konsumentom Towary, informuje o promocjach, Towarach, zamieszcza aktualną dokumentację regulującą relacje z Konsumentem, itp.
1.11.    Umowa - umowa zawarta na odległość zgodnie z ust. 2 art. 2 ustawy RP "O prawach konsumenta" oraz innymi przepisami prawa Unii Europejskiej, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów na rzecz Konsumenta. Umowę uważa się za zawartą od momentu dokonania przez Konsumenta płatności za Towar i przesłania Konsumentowi potwierdzenia zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.7. Regulaminu.
1.12.   Zamówienie - zgłoszenie przez Konsumenta chęci zakupu Produktu za pośrednictwem Strony Internetowej. W celu złożenia Zamówienia, Konsument powinien podać następujące informacje:
- nazwisko i imię;
- dane dotyczące Produktu;
- numer telefonu;
- adres e-mail;
- adres dostawy Towaru.
Zamówienie jest tworzone w celu nabycia Towaru od Sprzedawcy, a także zawarcia Umowy. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem Konta lub w inny sposób określony w Regulaminie. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności (https://eu.sistersaroma.com/privacy/), a także ich akceptacja przez Konsumenta, jest obowiązkowym warunkiem dokonania zakupu Produktu na Stronie Internetowej.

2.    Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Zamówień, sprzedaży/zwrotu Towarów, a także inne warunki.

3.     Zakładanie Konta.
3.1. Rejestracja i utworzenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie przez Konsumenta formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny musi zawierać:
- nazwisko i imię Konsumenta;
- adres poczty elektronicznej Konsumenta;
- numer telefonu Konsumenta;
- inne dodatkowe informacje (na życzenie Konsumenta).
Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
3.2. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta, Konsument powinien zapoznać się z Polityką prywatności (https://eu.sistersaroma.com/privacy/) oraz niniejszym Regulaminem. Warunkiem zakończenia rejestracji (utworzenia) Konta jest zawarcie przez Konsumenta Umowy z Polityką Prywatności (https://eu.sistersaroma.com/privacy/) oraz niniejszym Regulaminem.
3.3. Konsument zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim swojego loginu i hasła, które są niezbędne do wejścia na Konto. Konsument ponosi odpowiedzialność za dostęp do Konta przez osoby trzecie w przypadku ujawnienia loginu lub hasła.
3.4. Konsument rozumie, że do założenia Konta konieczne jest podanie jego danych osobowych, a także zapewnienie ich autentyczności.
3.5. Konsument może w każdej chwili usunąć swoje Konto bez wyjaśniania przyczyn i bez pobierania jakichkolwiek opłat. W przypadku usunięcia Konta zostaną usunięte wszystkie dane, z wyjątkiem danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, zapytań, wniosków lub sugestii. Dane Konsumenta zawarte w dokumentach podatkowych Sprzedawcy oraz dokumentach powiązanych będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa Unii Europejskiej.

4.    Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu.
4.1. Aby w pełni korzystać ze Strony internetowej, w tym przeglądać dostępny asortyment Towarów, usług oraz
 tworzenie Zamówień, itp. użytkownik musi posiadać:
a) urządzenie mobilne, komputer lub tablet z dostępem do Internetu;
b) aktywne konto poczty elektronicznej;
c) włączoną obsługę plików cookies zgodnie z informacjami wynikającymi z Polityki Prywatności (https://eu.sistersaroma.com/privacy/);
d) numer telefonu komórkowego
4.2. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług elektronicznych może powodować ryzyko otrzymania i zmiany danych Konsumenta przez osoby nieuprawnione, dlatego należy podjąć odpowiednie środki w celu zminimalizowania ww. ryzyka. W szczególności Konsument musi stosować programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Sprzedawca nigdy nie prosi Konsumenta o podanie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta.
4.3. Konsument rozumie, że odmowa akceptacji Polityki Prywatności (https://eu.sistersaroma.com/privacy/) lub niniejszego Regulaminu może prowadzić do ograniczenia Konsumenta w zakupie Produktu oraz korzystania z innych praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5.    Zawarcie Umowy.
5.1.  W celu złożenia Zamówienia i zakupu Produktu (umowy) w Serwisie nie jest konieczne zakładanie Konta.
5.2.  Sformułowanie Zamówienia jest wyrażeniem przez Konsumenta woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.
5.3. W celu złożenia Zamówienia, Konsument musi (bez zakładania Konta):
- odwiedzić Stronę Internetową;
- wybrać Produkt o odpowiednim asortymencie, który jest adekwatny do ceny i wybrać "Dodatki do Koszyka";
- wybrać "Przejdź do tworzenia zamówienia"
- podać nazwisko i imię;
- podać adres e-mail oraz numer telefonu;
- podać informację o adresie dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii Europejskiej;
- wybrać jedną z dostępnych metod płatności za Produkt (zawarcie umowy);
- zakończyć tworzenie Zamówienia.
5.4. W celu złożenia Zamówienia, Konsument musi (bez zakładania Konta z wykorzystaniem adresu e-mail i/lub telefonu):
- odwiedzić Stronę Internetową;
- wybrać Produkt z odpowiedniego asortymentu, który odpowiada cenie i zadzwonić pod numer: +48 833 131 973 lub napisać na adres e-mail: poland@sistersaroma.com. Podczas formowania Zamówienia w drodze rozmowy telefonicznej lub korespondencji z przedstawicielem Sprzedawcy, Konsument musi podać następujące informacje:
a) dane, które pozwolą na identyfikację Produktu i jego ilości;
b) nazwisko i imię;
c) adres e-mail i numer telefonu;
d) adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii Europejskiej;
e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności za Produkt (zawarcie umowy).
f) zakończyć formowanie zamówienia.
5.5. W celu złożenia Zamówienia, Konsument musi (wraz z założeniem Konta):
- odwiedzić Stronę Internetową;
- założyć lub wejść na Konto poprzez podanie loginu i hasła;
- wybrać Produkt z odpowiedniego asortymentu, który odpowiada Cenie i wybrać "Dodatki do Koszyka";
- wybrać opcję "Przejdź do tworzenia zamówienia";
- podać informację o adresie dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii Europejskiej;
- wybrać jedną z dostępnych metod płatności za Produkt (zawarcie umowy);
- zakończyć tworzenie Zamówienia.
5.6.  Przed realizacją Zamówienia Sprzedawca odnotowuje całkowity koszt Towaru, który Konsument planuje kupić oraz warunki dostawy Towaru. W zależności od warunków pogodowych lub innych czynników mogących mieć wpływ na czas dostawy, termin dostawy Towaru może ulec zmianie.
5.7. Po zakończeniu formowania Zamówienia i otrzymaniu od Konsumenta zapłaty za Towar (zawarcie Umowy), Sprzedawca dokonuje potwierdzenia i informuje Konsumenta o wysyłce Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę odpowiedniej wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Konsumenta w trakcie formowania Zamówienia. Potwierdzenie wskazuje asortyment Towaru, jego cenę, warunki dostawy oraz inne dane dotyczące Towaru.
5.8. Sprzedawca ma prawo do częściowej lub całkowitej odmowy sprzedaży Produktu i zawarcia Umowy z Konsumentem, jeżeli:
- Sprzedawca czasowo nie posiada wymaganego Produktu;
- braku podania przez Konsumenta informacji o adresie dostawy Towaru;
- adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub poza terytorium Unii Europejskiej;
- niepodanie przez Konsumenta nazwiska i imienia;
- niepodanie przez Konsumenta adresu e-mail oraz numeru telefonu;
- Sprzedawca przez dwa dni robocze z rzędu próbował skontaktować się z Konsumentem na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu w celu wyjaśnienia danych, jednak nie otrzymał odpowiedzi.
5.9. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy Produkcie są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach dostawy (jeżeli dostawa jest płatna) do Konsumenta oraz wszelkich innych kosztów, które Konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z zakupem Produktu i zawarciem Umowy.
5.10.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen Towarów dostępnych na Stronie Internetowej, jednakże cena obowiązująca w chwili składania Zamówienia pozostaje niezmienna dla Konsumenta w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.

6.     Procedura płatności.
6.1. Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczalnych sposobów płatności znajdują się tutaj (https://eu.sistersaroma.com/delivery/). Produkt może zostać wysłany do Konsumenta dopiero po 100% przed dokonaniem płatności.
6.2. Aby złożyć Zamówienie i zapłacić za Produkt online, Konsument musi posiadać odpowiednią ilość środków na karcie bankowej, uwzględniającą koszty dostawy do Konsumenta.
6.3.  Konsument wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę elektronicznych paragonów/faktur/czeków/faktur w formie pdf, które są potwierdzeniem zapłaty za Towar i zawarcia Umowy. Takie elektroniczne paragony/faktury wysyłane są na adres e-mail wskazany przez Konsumenta składającego Zamówienie.

7.    Dostawa Towarów.
7.1. Towar jest dostarczany przez Konsumenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem następujących firm kurierskich: Inpost, DPD, DHL, GLS, Poczta Polska. Konsument rozumie i zgadza się, że każda jednostka Produktu może być dostarczona w różnym czasie i w różnych dniach. Na każdą lub kilka przesyłek z Towarem Konsument otrzyma osobne potwierdzenie. Gdy przesyłka z Produktem lub kilkoma jednostkami będzie gotowa do wysyłki, Konsument otrzyma wiadomość e-mail lub SMS z linkiem do śledzenia przesyłki.
7.2. Towarów zakupionych za pośrednictwem Strony internetowej nie można odebrać stacjonarnie (w sklepie, przedstawicielstwie, biurze, oddziale Sprzedawcy itp.)
7.3. W trakcie faktycznego przekazywania Towaru Konsumentowi, jest on zobowiązany do przyjęcia i zbadania Towaru. W przypadku wykrycia braków, wad, braków itp. konsument ma prawo sporządzić stosowny protokół z przedstawicielem firmy kurierskiej i/lub odmówić odbioru Towaru. W takim przypadku Konsumentowi przysługują również uprawnienia określone w pkt 8.3. lub 8.7. Regulaminu.

8.    Zwrot Towaru i odstąpienie od Umowy.
8.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad, który może być używany w celach przewidzianych dla towarów podobnego rodzaju, chyba że Konsument wiedział o takich wadach. Sprzedawca odpowiada za wadliwy Towar na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektywach Rady Parlamentu Europejskiego nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz nr 2019/771EU z dnia 20 maja 2019 r.
8.2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym towary, chyba że w opisie towaru w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Nie mniej jednak Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W takim wypadku Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację zgodnie z przepisami o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
8.3. Konsument ma prawo zwrócić Sprzedawcy Produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu zapłaty za niego. W takim przypadku Konsument ma prawo do:
- otrzymania pełnej kwoty za opłacony Produkt (jeżeli Produkt nie był używany), w tym za dostarczenie Produktu do Konsumenta;
- otrzymania pieniędzy za opłacony Towar, który został wykorzystany z pomniejszeniem kwoty zwrotu w wyniku jego wykorzystania przez Konsumenta, w tym za dostarczenie Towaru do Konsumenta.
8.3.1. Konsument zgadza się i rozumie, że Produkt może zostać zwrócony Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki został ostatnio wysłany do Konsumenta. Nie ma możliwości zwrotu Towaru do sklepu, oddziału, biura lub przedstawicielstwa Sprzedawcy itp.
8.4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (usługi kurierskie, pakowanie i odesłanie Towaru do Sprzedawcy itp.) w przypadku przewidzianym w pkt 8.3. Regulaminu pokrywa Konsument na własny koszt.
8.5.  Sprzedawca spełnia żądanie zgodnie z pkt 8.3. Regulaminu i zwraca Konsumentowi pieniądze, pod warunkiem, że Konsument zwróci Towar, a Sprzedawca go odbierze. Taka rekompensata pieniężna następuje po zbadaniu Towaru i w rozsądnym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru od Konsumenta, określonym w punkcie 8.3. Regulaminu. Sprzedawca ma prawo odmówić Konsumentowi zaspokojenia jego prawa przewidzianego w pkt 8.3. Regulaminu, jeżeli wysłał (zwrócił) do Sprzedawcy inny Produkt niż ten, który został zadeklarowany przed zwrotem.
8.6.  Konsument nie może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 8.3. Rozporządzenia w przypadku:
- Konsument wyraził zgodę na otrzymanie Produktu wadliwego, używanego lub w niedługim czasie zużytego. Zazwyczaj Towary tego typu są sprzedawane po niższej (promocyjnej) cenie niż podobne tylko bez wad i nieużywane;
- Produkt jest nierozbieralny, wyprodukowany na indywidualne zamówienie Konsumenta lub przeznaczony na indywidualne potrzeby;
- Towary, które szybko się przemieszczają lub mają krótki termin przydatności do spożycia;
- Towar dostarczony Konsumentowi w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po faktycznym dostarczeniu go Konsumentowi;
- korzystania z Produktu niezgodnie z instrukcją;
- w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo Unii Europejskiej.
8.7.  W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad (usterek) Produktu, Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ramach:
- wymiany wadliwego Towaru na podobny lub do obniżenia kosztów Towaru;
- zwrotu Towaru do Sprzedawcy i zwrotu środków Konsumentowi;
- do usunięcia przez Sprzedawcę wad Towaru.
8.7.1. Konsument zgadza się i rozumie, że Produkt może zostać zwrócony Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki został ostatnio wysłany do Konsumenta. Nie ma możliwości zwrotu Towaru do sklepu, oddziału, biura lub przedstawicielstwa Sprzedawcy. Zwrot lub wymianę Towaru można dokonać wysyłając Towar na adres: 05-870, Błonie, Pass 201, budynek 15
8.8.  Koszty wymiany wadliwego Towaru lub usunięcia wad Towaru ponosi Sprzedawca.
8.9. Sprzedawca spełnia wymóg określony w pkt 8.7.Regulaminu w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca zaspokaja roszczenie i/lub zwraca Konsumentowi pieniądze określone w punkcie 8.7. Regulaminu, pod warunkiem, że Konsument zwróci Produkt, a Sprzedawca go otrzyma. Taka rekompensata pieniężna/wymiana/usunięcie wad Towaru następuje po zbadaniu Towaru i w rozsądnym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Konsumenta Towaru określonego w pkt 8.7. Regulaminu. Sprzedawca ma prawo odmówić Konsumentowi zaspokojenia jego prawa przewidzianego w pkt 8.7. Regulaminu, jeżeli wysłał (zwrócił) do Sprzedawcy inny Produkt niż ten, który został zadeklarowany przed dokonaniem zwrotu lub wymiany.
8.10.   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia jednemu z uprawnień Konsumenta, przewidzianemu w pkt 8.7. Rozporządzenia, jeżeli usunięcie wad Produktu jest ekonomicznie niecelowe, a dostarczenie Konsumentowi podobnego Produktu jest ekonomicznie uzasadnione. Sprzedawca może również odmówić wymiany wadliwego Produktu, jeżeli na półkach Sprzedawcy nie ma takiego Produktu, wówczas Konsument otrzyma zwrot pieniędzy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania od Konsumenta żądania (wymogu) przewidzianego w pkt 8.7. Regulaminu.
8.11.   W celu skorzystania z prawa określonego w pkt 8.3. i pkt 8.7. Regulaminu, Konsument musi zwrócić się do Sprzedawcy z odpowiednim wnioskiem (żądaniem/żądaniem):
- pisząc pismo na adres e-mail: poland@sistersaroma.com
lub
-poprzez wypełnienie formularza zwrotu produktu: https://eu.sistersaroma.com/return/return.php.
8.12.    Oświadczenie określone w pkt 8.11. Regulaminu musi bezwzględnie zawierać:
8.12.1. w przypadku przewidzianym w klauzuli 8.7. Regulaminu:
- nazwisko i imię Konsumenta;
- numer telefonu kontaktowego Konsumenta oraz adres e-mail;
- datę wykrycia wady Produktu;
- dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy;
- krótkie streszczenie okoliczności.
8.12.2. w przypadku przewidzianym w pkt 8.3. Regulaminu:
- nazwisko i imię Konsumenta;
- numer telefonu kontaktowego Konsumenta oraz adres e-mail;
- dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy;
- krótkie streszczenie okoliczności.
8.13.   Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (żądanie/żądanie) Konsumenta, które zostało złożone zgodnie z pkt 8.3. i 8.7. Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona przez Sprzedawcę w ww. terminie, żądanie uważa się za zaspokojone.

9.    Przedsądowe (pozasądowe) rozpatrywanie reklamacji.
9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zastosowania przez Konsumenta przedsądowego (pozasądowego) sposobu rozpatrywania reklamacji dostępne są na Stronach internetowych powiatowych (miejskich) komisarzy praw konsumentów. Link do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/.
9.2. W celu rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą Konsumentowi przysługują następujące uprawnienia:
- odwołanie do stałego sądu określonego w art. 37 ustawy z dnia r. "O Inspekcji Handlowej";
- odwołanie do wojewódzkiego inspektora zgodnie z art. 36 ustawy Rzeczypospolitej Polskiej "O Inspekcji Handlowej".
9.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.
9.4. W celu polubownego załatwienia sporu Konsument może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR https://ec.europa.eu/Consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

10.    Ochrona danych osobowych.
10.1. Z polityką przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod następującym linkiem: https://eu.sistersaroma.com/privacy/.

11.    Postanowienia końcowe.
11.1. Treść niniejs
11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w następujących przypadkach:
- wniesienie
- zmiana zasad funkcjonowania Serwisu i sprzedaży Towarów (zawarcia Umowy);
- zmiana kolejności płatności, dostawy lub zwrotu Towaru;
- zmiana w funkcjonowaniu Strony Internetowej, która jest niezbędna do zachowania bezpieczeństwa.
11.3. Każdy Konsument posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail. Powiadomienia takie będą wysyłane nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Jeżeli Konsument nie akceptuje nowych zmian, ma prawo odmówić ich przyjęcia. W tym przypadku Konsument rozumie, że taka odmowa może prowadzić do ograniczenia lub odmowy przez Sprzedawcę korzystania ze Strony Internetowej lub zakupu Towaru (zawarcia Umowy).
11.4. Konsument zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, dobrymi obyczajami oraz do nierozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku naruszenia wskazanej klauzuli Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub zablokować dostęp do Strony Internetowej, jak również odmówić sprzedaży Towaru.
11.5. Niniejszym Regulaminem Sprzedawca informuje Konsumenta, że wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej stanowią utwór w rozumieniu ustawy Rzeczypospolitej Polskiej "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" oraz innych aktów normatywnych prawa Unii Europejskiej. Sprzedawca informuje Konsumenta, że rozpowszechnianie przez Konsumenta treści bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej Sprzedawcy i może prowadzić do odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi aktami normatywnymi prawa Unii Europejskiej.
11.6. Regulamin podlega ustawodawstwu Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym aktom regulacyjnym prawa Unii Europejskiej.
Opcje płatności w sklepie internetowym "Aromat siostry
Dokonując zakupu na Stronie Internetowej Sprzedawcy (link do strony: https://eu.sistersaroma.com/), Konsument może wybrać dogodny dla siebie sposób płatności:
- przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard);
- w formacie szybkiego przelewu (najpopularniejsze banki Rzeczypospolitej Polskiej);
- z wykorzystaniem BLIK;
- z wykorzystaniem Google Pay lub Apple Pay.
Konsument ma możliwość wyboru sposobu płatności każdorazowo przy formowaniu Zamówienia, co jest wskazane na stronie https://eu.sistersaroma.com/terms/.
Dostawcą usług płatniczych jest autoryzowany pośrednik płatności https://www.przelewy24.pl/;, a w przypadku szybkiego przelewu również https://www.przelewy24.pl/;.
Płacąc kartą kredytową lub debetową wydaną przez Visa lub MasterCard, Konsument podaje następujące informacje:
- imię i nazwisko właściciela karty płatniczej;
- okres ważności karty płatniczej;
- 16-cyfrowy numer karty płatniczej;
- 3-cyfrowy kod weryfikacyjny karty płatniczej (CVC) na jej odwrocie
Dla wygody Konsument może zachować swoją kartę płatniczą na potrzeby przyszłych zamówień. Konsument zawsze może odłączyć swoją kartę płatniczą podczas kolejnego Zamówienia według strony https://eu.sistersaroma.com/terms/.
Po złożeniu Zamówienia kwota płatności zostaje zablokowana na koncie Konsumenta do momentu faktycznego przekazania środków za Towar na konto Sprzedawcy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji kartą, wszystkie dane przesyłane są z wykorzystaniem protokołu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że dane są przesyłane za pomocą bezpiecznego połączenia, co uniemożliwia dostęp do danych kart płatniczych osobom nieupoważnionym. Dane kart płatniczych nigdy nie są przechowywane u Sprzedawcy. Dane kart płatniczych są przetwarzane zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa PCI DSS.
Wszystkie terminy i definicje podane powyżej należy interpretować zgodnie z punktem 1 https://eu.sistersaroma.com/terms/. 

-10%
YOUR COOKIE PREFERENCES
Continue without accepting
WELCOME TO eu.sistersaroma.com

Sister's Aroma Malletier use cookies, including third-party cookies, for functional reasons, for statistical analysis, to personalise your experience, offer you content that targets your particular interests and analyse the performance of our advertising campaigns.

You can either accept these cookies by clicking "Accept and Continue’, or click "Set cookie preferences’ to set your preferences.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that is stored in a dedicated location on your computer, tablet, smartphone or other device when you use your browser to visit an online service. A cookie allows its sender to identify the device on which it is stored during the period of validity of consent, which does not exceed 13 months.

You may accept or reject the cookies listed below using the check box provided.

These cookies are required for optimum operation of the website, and cannot be configured. They allow us to offer you the key functions of the website (language used, display resolution, account access, shopping bag, wish list, etc.), provide you with online advice and secure our website against any attempted fraud.

These cookies are used to measure and analyse our website audience (visitor volume, pages viewed, average browsing time, etc.) to help us improve its performance. By accepting these cookies, you are helping us to improve our website.

These cookies allow us to provide you with online or in-store recommendations of products, services and content that match your expectations and preferences. By accepting these cookies, you are opting for an enriched and personalised experience.

These cookies are used for Sister's Aroma advertisements displayed on third-party websites, including social media, and are tailored to your preferences and to help us measure the effectiveness of our advertising campaigns. If you refuse these cookies, advertising (including ours) will continue to be displayed as you browse the Internet, although they will not be specific to your personal interests, and will therefore be less relevant.

You can change your preferences at any time by going to the "Cookies" module or to the "Privacy Policy" sub-section of the "LEGAL & PRIVACY" section. They are accessible through links at the bottom of any eu.sistersaroma.com website page.

See the list of cookies used on our site

For more information on our cookie policy, please click here