1+1=3 na Pielęgnację ciała ❤️
pl
Regulamin

aktualna wersja z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

Regulamin sklepu internetowego Sister’s Aroma

 

1.             Pojęcia i definicje

1.1.         Regulamin – niniejszy Regulamin. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod linkiem: https://eu.sistersaroma.com/pl/oferta/. Dokonanie jakichkolwiek czynności na Stronie internetowej oznacza, że Konsument zgadza się bez żadnych zastrzeżeń z postanowieniami Regulaminu.

1.2.         Sprzedawca Sister's Aroma Sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem: 00-831, Polska, Warszawa, ul. Twarda 44; KRS: 0000990359; NIP: 5273017918; REGON: 523030588. Sprzedawca jest również właścicielem i administratorem Strony internetowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji, Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą pod następującym numerem: +48 833 131 973.

1.3.         Cena wartość wyrażona w jednostce monetarnej złotych (PLN), którą Konsument zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane na Stronie internetowej są cenami brutto (z VAT).

1.4.         Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na Stronie internetowej, umożliwiający utworzenie Konta Konsumenta.

1.5.         Konsument – konsument, z którym Sprzedawca może zawrzeć Umowę w rozumieniu ust.1 art. 22 Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polski lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej.

1.6.         Konto – konto osobiste Konsumenta, za którego pomocą Sprzedawca gromadzi dane podane przez Konsumenta, a także dokonuje sprzedaży Towarów. Za pomocą Konta Konsument może:

- złożyć Zamówienie, dokonać zakupu Towaru i zawrzeć Umowę;

- skorzystać z prawa do zwrotu lub wymiany Towaru, które definiuje pkt 8.3. oraz pkt 8.7. niniejszego Regulaminu.

1.7.         Koszyk – elektroniczny koszyk Strony internetowej, w którym Konsument sprawdza lub edytuje dane o Towarze, a także, w razie potrzeby, finalizuje złożenie Zamówienia i zawiera Umowę.

1.8.         Polityka prywatności dokument określający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z treścią Polityki prywatności można zapoznać się pod następującym linkiem: https://eu.sistersaroma.com/privacy/.   Dokonanie jakichkolwiek czynności na Stronie internetowej oznacza, iż Konsument zgadza się bez żadnych zastrzeżeń z Polityką prywatności, w szczególności zgoda taka może być wyrażona poprzez założenie Konta przez Konsumenta, wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zakup Towarów itp.

1.9.         Towar – rzecz ruchoma z kategorii Towarów lub usług dostępnych na Stronie internetowej, którą (które) Konsument może nabyć.

1.10.      Strona internetowahttps://eu.sistersaroma.com/pl/. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej sprzedaje Konsumentom Towary, informuje o promocjach, Towarach, zamieszcza aktualne wersje dokumentacji regulującej relacje z Konsumentem, itp.

1.11.      Umowa – umowa zawarta na odległość zgodnie z ust. 1 oraz 2 art. 2 Ustawy Rzeczpospolitej Polskiej o prawach konsumenta oraz innymi przepisami prawa Unii Europejskiej, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów na rzecz Konsumenta. Umowę uważa się za zawartą od momentu dokonania przez Konsumenta płatności za Towar i przesłania Konsumentowi potwierdzenia zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.7. niniejszego Regulaminu.

1.12.      Zamówienie – zgłoszenie przez Konsumenta chęci zakupu Towaru za pośrednictwem Strony internetowej. W celu złożenia Zamówienia, Konsument zobowiązany jest do podania następujących informacji:

- imię i nazwisko;

- dane dotyczące Towaru;

- numer telefonu;

- adres poczty elektronicznej;

- pełny adres dostawy Towaru.

Zamówienie składa się w celu nabycia Towaru od Sprzedawcy, a także zawarcia Umowy. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Konta lub w inny określony w niniejszym Regulaminie sposób. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności, jak również ich akceptacja przez Konsumenta jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu Towaru na Stronie internetowej.

 

2.             Postanowienia ogólne

2.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Zamówień, sprzedaży/zwrotu Towarów, a także inne warunki.

 

3.             Zakładanie Konta

3.1.         Rejestracja i utworzenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie przez Konsumenta Formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko Konsumenta;

- adres poczty elektronicznej Konsumenta;

- numer telefonu Konsumenta;

- kraj obecnego miejsca zamieszkania Konsumenta;

- data urodzenia Konsumenta (na życzenie Konsumenta);

- adres zamieszkania (dostawy) Towaru, w tym kod pocztowy;

- inne dodatkowe informacje (na życzenie Konsumenta).

Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

3.2.         Przed zakończeniem procesu zakładania Konta, Konsument powinien zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu. Warunkiem zakończenia rejestracji (utworzenia) Konta jest akceptacja przez Konsumenta postanowień Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.

3.3.         Konsument zobowiązuje się do nieujawnienia osobom trzecim swojego loginu i hasła, które są niezbędne do zalogowania się do Konta. Konsument ponosi odpowiedzialność za dostęp do Konta osób trzecich w przypadku ujawnienia loginu lub hasła.

3.4.         Konsument przyjmuje do wiadomości, iż w celu założenia Konta konieczne jest podanie jego danych osobowych, a także zapewnienie ich poprawności.

3.5.         Konsument może w każdej chwili usunąć swoje Konto bez wyjaśniania przyczyn i bez obciążenia go jakimikolwiek opłatami. W przypadku usunięcia Konta Konsumenta, wszystkie dane, z wyjątkiem danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, zapytań, wniosków lub sugestii zostaną usunięte. Dane Konsumenta zawarte w dokumentach podatkowych Sprzedawcy oraz dokumentach powiązanych będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

4.             Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej

4.1.         Aby móc w pełni korzystać ze Strony internetowej, w tym przeglądać dostępny asortyment Towarów, usług oraz składać Zamówienia, itp. użytkownik musi posiadać:

a)             urządzenie mobilne, komputer lub tablet z dostępem do sieci Internet;

b)             aktywne konto poczty elektronicznej;

c)             włączoną obsługę plików cookies zgodnie z informacjami wynikającymi z Polityki prywatności;

d)             numer telefonu komórkowego.

4.2.         Niniejszym Sprzedawca pragnie poinformować, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług elektronicznych może powodować ryzyko otrzymania i zmiany danych Konsumenta przez osoby nieuprawnione, dlatego należy podjąć odpowiednie środki w celu zminimalizowania ww. ryzyka. W szczególności Konsument musi stosować programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość użytkowników sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Konsumenta z prośbą o podanie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta.

4.3.         Konsument przyjmuje do wiadomości, iż odmowa akceptacji postanowień Polityki prywatności lub niniejszego Regulaminu może prowadzić do ograniczenia Konsumenta w zakupie Towaru oraz korzystania z innych praw przewidzianych niniejszym Regulaminem.

 

5.             Zawarcie Umowy

5.1.         Zakładanie Konta nie jest konieczne w celu złożenia Zamówienia i zakupu Towaru (zawarcia Umowy) na Stronie internetowej.

5.2.         Złożenie Zamówienia jest wyrażeniem przez Konsumenta woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

5.3.         W celu złożenia Zamówienia, Konsument musi (bez zakładania Konta):

- odwiedzić Stronę internetową;

- wybrać Towar z oferty, którego cenę Konsument akceptuje i wybrać Dodaj do Koszyka;

- wybrać Przejdź do złożenia zamówienia”;

- podać imię i nazwisko;

- podać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;

- podać informację o adresie dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii Europejskiej;

- wybrać jedną z dostępnych metod płatności w celu dokonania płatności za Towar (zawarcia Umowy);

- zakończyć złożenie Zamówienia.

5.4.         W celu złożenia Zamówienia, Konsument musi (bez zakładania Konta z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu):

- odwiedzić Stronę internetową;

- wybrać Towar z oferty, którego cenę Konsument akceptuje i zadzwonić pod numer: +48 833 131 973 lub napisać na adres poczty elektronicznej: support.eu@sistersaroma.com. Podczas złożenia Zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną (drogą korespondencji z przedstawicielem Sprzedawcy), Konsument musi podać następujące informacje:

- dane, które pozwolą na identyfikację Towaru i jego ilości;

- imię i nazwisko;

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

- adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii Europejskiej;

- wybrać jedną z dostępnych metod płatności w celu dokonania płatności za Towar (zawarcia Umowy);

- zakończyć złożenie Zamówienia.

5.5.         W celu złożenia Zamówienia, Konsument musi (wraz z założeniem Konta):

- odwiedzić Stronę internetową;

- założyć Konto lub zalogować się do Konta poprzez podanie loginu i hasła;

- wybrać Towar z oferty, którego cenę Konsument akceptuje i wybrać Dodaj do Koszyka;

- wybrać Przejdź do złożenia zamówienia”;

- podać informację o adresie dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii Europejskiej;

- wybrać jedną z dostępnych metod płatności w celu dokonania płatności za Towar (zawarcie Umowy);

- zakończyć złożenie Zamówienia.

5.6.         Przed realizacją Zamówienia Sprzedawca odnotowuje całkowity koszt Towaru, którego zakupu Konsument planuje dokonać oraz sposób dostawy Towaru. W zależności od warunków pogodowych lub innych czynników mogących mieć wpływ na czas dostawy, termin dostawy Towaru może ulec zmianie.

5.7.         Po zakończeniu złożenia Zamówienia i otrzymaniu od Konsumenta płatności za Towar (po zawarciu Umowy), Sprzedawca dokonuje potwierdzenia i informuje Konsumenta o wysyłce Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę odpowiedniej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podanego przez Konsumenta w trakcie złożenia Zamówienia lub poprzez przesłanie takiej wiadomości za pośrednictwem komunikatora WhatsApp na Konto użytkownika, do którego przypisany jest numer telefonu Konsumenta. Potwierdzenie uwzględnia asortyment Towaru, jego cenę, sposób dostawy oraz inne dane dotyczące Towaru.

5.8.         Sprzedawca ma prawo do częściowej lub całkowitej odmowy sprzedaży Towaru i zawarcia Umowy z Konsumentem, jeżeli:

- Sprzedawca czasowo nie posiada wymaganego Towaru;

- Konsument nie podał adresu dostawy Towaru;

- adres dostawy Towaru znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub poza terytorium Unii Europejskiej;

- Konsument nie podał swojego imienia i nazwiska;

- Konsument nie podał swojego adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu;

- Sprzedawca przez dwa dni robocze z rzędu bezskutecznie próbował nawiązać z Konsumentem kontakt za pośrednictwem podanego przez Konsumenta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celu wyjaśnienia danych.

5.9.         Ceny na Stronie internetowej zamieszczone przy Towarze są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy (o ile dostawa jest płatna) oraz wszelkich innych kosztów, które Konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z zakupem Towaru i zawarciem Umowy.

5.10.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen Towarów dostępnych na Stronie internetowej, jednakże cena obowiązująca w chwili składania Zamówienia pozostaje niezmienna dla Konsumenta.

 

6.             Procedura płatności

6.1.         Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych metod płatności są dostępne pod następującym linkiem https://eu.sistersaroma.com/pl/delivery-payment/. Towar może zostać wysłany do Konsumenta dopiero po dokonaniu 100% przedpłaty.

6.2.         Aby złożyć Zamówienie i zapłacić za Towar online, Konsument musi posiadać odpowiednią ilość środków na karcie bankowej, uwzględniającą koszt dostawy do Konsumenta.

6.3.         Konsument wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę elektronicznych paragonów/faktur w formie pliku pdf, które są potwierdzeniem płatności za Towar i zawarcia Umowy. Takie elektroniczne paragony/faktury wysyłane są na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.

 

7.             Dostawa Towarów

7.1.         Towar jest dostarczany na koszt Konsumenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firm kurierskich zamieszczonych pod następującym linkiem https://eu.sistersaroma.com/pl/delivery-payment/. Konsument przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że każda jednostka Towaru może być dostarczona w różnych terminach (o różnej godzinie oraz w różnych dniach). Dla każdej lub kilku przesyłek z Towarem Konsument otrzyma osobne potwierdzenie. Gdy przesyłka z Towarem lub kilkoma jednostkami Towaru będzie gotowa do wysyłki, Konsument otrzyma wiadomość na adres poczty elektronicznej lub SMS z linkiem do śledzenia przesyłki.

7.2.         Towarów zakupionych za pośrednictwem Strony internetowej nie można odebrać stacjonarnie (w sklepie, przedstawicielstwie, biurze, oddziale Sprzedawcy itp.)

7.3.         W trakcie faktycznego przekazywania Towaru Konsumentowi, ostatni jest zobowiązany do przyjęcia i sprawdzenia Towaru. W przypadku wykrycia usterek, wad, braków itp. Konsument ma prawo sporządzić stosowny protokół z przedstawicielem firmy kurierskiej i/lub odmówić przyjęcia Towaru. W takim przypadku Konsumentowi przysługują również prawa określone w pkt 8.3. lub 8.7. niniejszego Regulaminu.

 

8.             Zwrot Towaru i odstąpienie od Umowy

8.1.         Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Towar nie posiadający wad, który może być używany w celach przewidzianych dla towarów podobnego rodzaju, chyba że Konsument wiedział o takich wadach. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wadliwy Towar na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektywach Rady Parlamentu Europejskiego nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz nr 2019/771EU z dnia 20 maja 2019 r.

8.2.         Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane na Stronie internetowej towary. Niektóre towary jednak posiadają datę ważności.

8.3.         Konsument ma prawo zwrócić Sprzedawcy Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu dokonania płatności za niego. W takim przypadku Konsument ma prawo do:

- otrzymania pełnej kwoty za opłacony Towar (pod warunkiem, iż Towar nie był używany), w tym kosztu dostawy;

- otrzymania kwoty za opłacony Towar, który został użyty, z pomniejszeniem kwoty zwrotu w wyniku jego wykorzystania przez Konsumenta, w tym kosztu dostawy.

8.3.1.    Konsument przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, iż Towar może zostać zwrócony do Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki został wysłany do Konsumenta. Nie ma możliwości zwrotu Towaru do sklepu, oddziału, biura lub przedstawicielstwa Sprzedawcy itp.

8.4.         Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (usługi kurierskie, pakowanie i zwrot Towaru do Sprzedawcy itp.) w przypadku przewidzianym w pkt 8.3. niniejszego Regulaminu ponosi Konsument.

8.5.         Sprzedawca spełnia żądanie zgodnie z pkt 8.3. niniejszego Regulaminu i zwraca Konsumentowi zapłaconą kwotę, pod warunkiem, że Konsument zwróci Towar, a Sprzedawca go odbierze. Taka rekompensata pieniężna następuje po sprawdzeniu Towaru i w rozsądnym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru od Konsumenta, określonym w pkt. 8.3. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma prawo odmówić Konsumentowi zaspokojenia jego prawa przewidzianego w pkt 8.3. niniejszego Regulaminu, jeżeli wysłał (zwrócił) do Sprzedawcy inny Towar niż ten, który został zadeklarowany do zwrotu.

8.6.         Konsument nie może skorzystać z prawa przewidzianego w pkt 8.3. niniejszego Regulaminu w przypadku, jeśli:

- Konsument wyraził zgodę na otrzymanie Towaru wadliwego, używanego lub którego data ważności upływa. Zazwyczaj Towary tego typu są sprzedawane w niższej (promocyjnej) cenie w porównaniu do podobnych niewadliwych i niebędących w użyciu towarów;

- Towar jest nierozbieralny, wyprodukowany na indywidualne zamówienie Konsumenta lub przeznaczony do potrzeb indywidualnych;

- Towary są łatwo psujące się lub mają krótki termin przydatności do spożycia;

- Towar dostarczony Konsumentowi w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu Towar nie można zwrócić ze względów sanitarnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po faktycznym dostarczeniu go do Konsumenta;

- korzystanie z Towaru nastąpiło niezgodnie z instrukcją;

- w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne przepisy prawa Unii Europejskiej.

8.7.         W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad (usterek) Towaru, Konsument ma prawo do:

- wymiany wadliwego Towaru (Towaru z usterkami) na podobny lub do obniżenia ceny Towaru;

- zwrotu Towaru do Sprzedawcy i zwrotu środków Konsumentowi;

- do usunięcia przez Sprzedawcę wad Towaru.

8.7.1.    Konsument przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Towar może zostać zwrócony Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki został dostarczony do Konsumenta. Nie ma możliwości zwrotu Towaru do sklepu, oddziału, biura lub przedstawicielstwa Sprzedawcy.

8.8.         Koszty wymiany wadliwego Towaru lub usunięcia wad Towaru ponosi Sprzedawca.

8.9.         Sprzedawca spełnia wymóg określony w pkt 8.7. niniejszego Regulaminu w rozsądnym czasie bez utrudnień dla Konsumenta. Sprzedawca zaspokaja prośbę Konsumenta i/lub zwraca Konsumentowi kwotę określoną w pkt. 8.7. niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że Konsument zwróci Towar, a Sprzedawca go odbierze. Taka rekompensata pieniężna/wymiana/usunięcie wad Towaru następuje po sprawdzeniu Towaru i w rozsądnym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Konsumenta Towaru określonego w pkt 8.7. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma prawo odmówić Konsumentowi zaspokojenia jego prawa przewidzianego  w pkt 8.7. niniejszego Regulaminu, jeżeli wysłał (zwrócił) do Sprzedawcy inny Towar niż ten, który został zadeklarowany do zwrotu lub wymiany.

8.10.      Sprzedawca może odmówić zaspokojenia jednego z praw Konsumenta, przewidzianego w pkt 8.7. niniejszego Regulaminu, jeżeli usunięcie wad Towaru jest ekonomicznie nieopłacalne, a dostarczenie Konsumentowi podobnego Towaru jest ekonomicznie uzasadnione. Sprzedawca może również odmówić wymiany wadliwego Towaru,  jeżeli Sprzedawca nie posiada na magazynie takiego Towaru. W takim przypadku Konsument otrzyma zwrot pieniędzy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Konsumenta żądania (wymogu) przewidzianego w pkt 8.7. niniejszego Regulaminu.

8.11.      W celu skorzystania z prawa określonego w pkt 8.3. i pkt 8.7. niniejszego Regulaminu, Konsument musi zwrócić się do Sprzedawcy z odpowiednim zgłoszeniem (żądaniem/prośbą):

- wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: support.eu@sistersaroma.com

8.12.      Zgłoszenie określone w pkt 8.11. niniejszego Regulaminu musi koniecznie zawierać następujące informacje:

8.12.1. w przypadku przewidzianym w pkt. 8.7. niniejszego Regulaminu:

- imię i nazwisko Konsumenta;

- numer telefonu kontaktowego Konsumenta oraz adres poczty elektronicznej;

- datę wykrycia wady Towaru;

- dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy;

- krótkie uzasadnienie okoliczności.

8.12.2. w przypadku przewidzianym w pkt 8.3. niniejszego Regulaminu:

- imię i nazwisko Konsumenta;

- numer telefonu kontaktowego Konsumenta oraz adres poczty elektronicznej;

- dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy;

- krótkie uzasadnienie okoliczności.

8.13.      Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (żądanie/prośbę) Konsumenta, które zostało złożone zgodnie z pkt 8.3. i 8.7. niniejszego Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona przez Sprzedawcę w ww. terminie, żądanie uważa się za zaspokojone.

 

9.    Przedsądowe (pozasądowe) rozpatrywanie reklamacji

9.1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zastosowania przez Konsumenta przedsądowego (pozasądowego) sposobu rozpatrywania reklamacji dostępne są na stronach internetowych powiatowych (miejskich) komisarzy praw konsumentów. Link do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/.

9.2.          W celu rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą Konsumentowi przysługują następujące prawa:

- odwołanie do stałego sądu polubownego określonego w art. 37 Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o Inspekcji Handlowej;

- odwołanie do wojewódzkiego inspektora zgodnie z art. 36 Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o Inspekcji Handlowej.

9.3.         Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.

9.4.     W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu Konsument może również skorzystać z unijnej platformy internetowej IRS https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

 

10.          Ochrona danych osobowych

10.1.      Z polityką przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod następującym linkiem: https://eu.sistersaroma.com/privacy/.

 

11.          Postanowienia końcowe

11.1.      Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla każdego nieodpłatnie i bezterminowo.

11.2.      Zmiana Regulaminu może nastąpić w następujących przypadkach:

- w celu dostosowania niniejszego Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;

- w przypadku zmiany zasad funkcjonowania Strony internetowej i sprzedaży Towarów (zawarcia Umowy);

- w przypadku zmiany procedury płatności, dostawy lub zwrotu Towaru;

- w przypadku zmiany funkcjonowania Strony internetowej, która nastąpiła z powodu zachowania bezpieczeństwa.

11.3.      Każdy Konsument posiadający Konto zostanie poinformowany o dokonanych w niniejszym Regulaminie zmianach poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Powiadomienia takie będą wysyłane nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu. Jeżeli Konsument nie akceptuje nowych zmian, ma prawo odmówić ich przyjęcia. W tym przypadku Konsument przyjmuje do wiadomości, że taka odmowa może prowadzić do ograniczenia lub odmowy przez Sprzedawcę korzystania ze Strony internetowej lub sprzedaży Towaru Konsumentowi (zawarcia Umowy).

11.4.      Konsument zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz do nierozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku naruszenia postanowień tego punktu, Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub zablokować Konsumentowi dostęp do Strony internetowej, jak również odmówić sprzedaży Towaru.

11.5.      Niniejszym Regulaminem Sprzedawca pragnie poinformować Konsumenta, iż wszelkie treści zamieszczone na Stronie internetowej stanowią utwór w rozumieniu Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów normatywnych prawa Unii Europejskiej. Sprzedawca pragnie poinformować Konsumenta, iż rozpowszechnianie przez Konsumenta treści bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej Sprzedawcy i może prowadzić do odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi aktami normatywnymi prawa Unii Europejskiej.

11.6.      Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej oraz innym aktom normatywnym prawa Unii Europejskiej.

 

-15%
YOUR COOKIE PREFERENCES
Continue without accepting
WELCOME TO eu.sistersaroma.com

Sister's Aroma Malletier use cookies, including third-party cookies, for functional reasons, for statistical analysis, to personalise your experience, offer you content that targets your particular interests and analyse the performance of our advertising campaigns.

You can either accept these cookies by clicking "Accept and Continue’, or click "Set cookie preferences’ to set your preferences.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that is stored in a dedicated location on your computer, tablet, smartphone or other device when you use your browser to visit an online service. A cookie allows its sender to identify the device on which it is stored during the period of validity of consent, which does not exceed 13 months.

You may accept or reject the cookies listed below using the check box provided.

These cookies are required for optimum operation of the website, and cannot be configured. They allow us to offer you the key functions of the website (language used, display resolution, account access, shopping bag, wish list, etc.), provide you with online advice and secure our website against any attempted fraud.

These cookies are used to measure and analyse our website audience (visitor volume, pages viewed, average browsing time, etc.) to help us improve its performance. By accepting these cookies, you are helping us to improve our website.

These cookies allow us to provide you with online or in-store recommendations of products, services and content that match your expectations and preferences. By accepting these cookies, you are opting for an enriched and personalised experience.

These cookies are used for Sister's Aroma advertisements displayed on third-party websites, including social media, and are tailored to your preferences and to help us measure the effectiveness of our advertising campaigns. If you refuse these cookies, advertising (including ours) will continue to be displayed as you browse the Internet, although they will not be specific to your personal interests, and will therefore be less relevant.

You can change your preferences at any time by going to the "Cookies" module or to the "Privacy Policy" sub-section of the "LEGAL & PRIVACY" section. They are accessible through links at the bottom of any eu.sistersaroma.com website page.

See the list of cookies used on our site

For more information on our cookie policy, please click here