10%, -15%, -20% na zakupy
pl
Polityka prywatności
Polityka prywatności i Cookies
data wejścia w życie: 11.07.2022
Czym są dane osobowe i kim jest osoba prywatna?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Definicja „osoba fizyczna” oznacza każdą osobę, która przegląda stronę Sister’s Aroma https://sistersaroma.com/ (zwaną dalej „Witryną”) za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera i kupuje tam pewne usługi, lub produkty. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to również osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, lub kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej (art. 4 RODO, ust. 1).

Kim jest Sister’s Aroma?
Sister’s Aroma SP. z.o.o. oraz jej podmioty stowarzyszone i/lub zależne (zwane dalej „Sister’s Aroma”) gromadzą i przetwarzają dane osobowe osób fizycznych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i Cookies oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych. Działamy jako administrator danych przy przetwarzaniu danych osoby fizycznej. Prawne dane o nas:
Nazwa: Sister’s Aroma SP. z.o.o.
adres 00-831, Polska, Warszawa, ul. Twarda 44 
numer KRS: 0000990359
NIP: 5273017918
REGON: 523030588
e-mail: info@sistersaroma.com
numer telefonu:

Jakie dane zbierają Sisters Aroma?
Sisters Aroma może gromadzić, wykorzystywać i przechowywać różne rodzaje danych osobowych. Nigdy nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie przechowujemy niepotrzebnych danych osobowych od osób fizycznych i nie przetwarzamy informacji w żaden sposób określony w Polityce prywatności i cookies. 

Rodzaje danych osobowych, które Sister’s Aroma zbiera i przetwarza, mogą obejmować:
1. dane klienta (osoby fizycznej):
- imię i/lub nazwisko;
- tytuł;
- e-mail;
- telefon;
- Nazwa firmy;
- numer i adres organizacji;
- adres dostawy;
- linki do osoby fizycznej w sieciach społecznościowych;

2. transakcja danych:
- informacje o płatnościach od osoby fizycznej oraz inne informacje o usługach lub towarach zamówionych u Sisters Aroma.

3. dane finansowe:
- informacje o koncie bankowym i karcie kredytowej lub debetowej, informacje dotyczące rozliczeń i faktur, metody płatności.

4. kontakt z Sisters Aroma:
- rodzaj działalności osoby fizycznej oraz inne informacje lub zapisy powstałe w wyniku kontaktu z Sisters Aroma. Na przykład może to być rozmowa telefoniczna, kontakt online, kontakt przez e-mail, pocztę fizyczną lub komunikatory takie jak Viber, Telegram, WhatsApp i inne.

5. dane techniczne:
- adres IP, data i godzina zapytania, treść żądania, status dostępu/kod statusu http, strona wysyłająca zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Cookies
Sister’s Aroma i jej partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać różne rodzaje technologii do gromadzenia i przechowywania informacji o osobach fizycznych, które mogą obejmować pliki cookie i podobne technologie śledzenia. Sister’s Aroma wykorzystuje te informacje do mierzenia skuteczności kampanii e-mailowych lub telefonicznych osób fizycznych, dostarczania informacji analitycznych, zwiększania skuteczności sprzedaży produktów lub świadczenia usług przez Sister’s Aroma oraz w innych celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności i cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sister’s Aroma do komputera osoby fizycznej lub urządzenia mobilnego, które umożliwiają ulepszanie Serwisu Sister’s Aroma. Pliki cookie są unikalne dla konta osoby fizycznej lub przeglądarki. Na podstawie sesji zapisuje dane po otwarciu przeglądarki osoby fizycznej i jest automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez osobę fizyczną. Trwałe pliki cookies trwają do momentu ich usunięcia przez przeglądarkę osoby fizycznej lub do wygaśnięcia. Pliki cookies zamieszczane za pośrednictwem Serwisu nie mogą uszkodzić urządzenia ani zapisanych na nim plików. 

Osoba fizyczna zostanie poinformowana o używaniu plików cookies przy pierwszej wizycie w Serwisie Sister’s Aroma. Jeżeli osoba fizyczna nie chce, aby Sister’s Aroma lub partner zbierały informacje za pomocą plików cookies, może w dowolnym momencie dokonać wyboru za pośrednictwem Centrum Preferencji Cookies.

Wiele przeglądarek daje osobom fizycznym możliwość zarządzania plikami cookies zgodnie z ich preferencjami. W niektórych przeglądarkach osoba fizyczna może ustawić reguły zarządzania plikami cookie dla poszczególnych witryn, dając osobie fizycznej bardziej szczegółową kontrolę nad Twoją prywatnością. Oznacza to, że osoba fizyczna może zablokować pliki cookie ze wszystkich witryn poza tymi, które są zaufane. Jeśli osoba fizyczna ograniczy możliwości Witryn i aplikacji do plików cookie, może to pogorszyć ogólne wrażenia użytkownika lub utracić możliwość dostępu do usług. Osoba fizyczna może również przestać zapisywać spersonalizowane dane (np. dane o logowaniu).
Więcej o plikach cookie: https://allaboutcookies.org/european-privacy-laws.

Kiedy Sisters Aroma zbiera dane osobowe?
- kiedy osoba fizyczna odwiedza stronę internetową;
- gdy osoba fizyczna wypełni formularze kontaktowe na Stronie Sister’s Aroma;
- gdy osoba fizyczna śledzi newsletter, który oferowany jest na Stronie Sister’s Aroma;
- gdy osoba fizyczna kontaktuje się z Sister’s Aroma telefonicznie, w tym przez komunikatory, e-mail, na czacie strony internetowej lub poprzez portale społecznościowe;
- Sister’s Aroma może uzyskać dane osobowe osoby fizycznej po naciśnięciu przycisku w sieciach społecznościowych: „Lubię to”, „Obserwuj/Obserwuj nas” lub w inny sposób wchodząc w interakcję z oficjalnymi stronami Sisters Aroma na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i innych platformach.

Kiedy Sister’s Aroma wykorzystuje dane osobowe?
Sister’s Aroma nigdy nie ujawnia, nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych bez zgody osoby fizycznej, chyba że wymaga tego prawo. Cele i przyczyny zbierania i przetwarzania danych osobowych wymieniono poniżej: 

1. w celach zawarcia umowy:
- w celu uzupełnienia w momencie zawarcia umowy informacji o osobie fizycznej, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i adres do doręczeń;
- w celu zawarcia umowy, wykonania, zarządzania i egzekwowania usług lub sprzedaży produktów, w tym wszelkimi związanymi z nimi umowami i dodatkowymi dokumentami, takimi jak aneksy, poprawki itp.;
- udostępniania danych osobowych partnerowi, świadczenia usług lub sprzedaży produktów osobie fizycznej;
- zarządzania płatnościami lub opłatami i prowizjami;
- informowania osoby fizycznej o zmianach/poprawkach we wszystkich usługach lub sprzedaży produktów oraz Polityce Prywatności i Cookies;
- gdy Sister’s Aroma wyśle ​​do osoby fizycznej zamówione ze strony, które zostanie dostarczone samodzielnie lub firmą kurierską czy pocztą.
- informując o przybliżonym czasie świadczenia usługi lub dostawy produktów osobie fizycznej.

2. w celach prawnych:
- do statystyki, analizy rynku i badań;
- na rzecz szkoleń, Sister’s Aroma zatrudnia lub upoważniona do różnych zadań osobę oraz zapewnia jakość produktów i usług świadczonych przez Sister’s Aroma;
- analizowanie i ulepszanie produktów i usług Sister’s Aroma;
- wysyłać produkty do osoby fizycznej pocztą (firmy logistyczne);
- udostępniania danych osobowych osób fizycznych uprawnionym organom państwowym na podstawie przepisów prawa;
- wspieranie procesów biznesowych Sister’s Aroma;
- monitorowanie, sprawdzanie i rejestrowanie komunikacji osób fizycznych i Sister’s Aroma;
- co jakiś czas przesyłać do osoby fizycznej informacje pożyteczne i marketingowe, newsletter, nowe propozycje, harmonogram pracy sklepów Sister’s Aroma;
- poinformowania osoby fizycznej o rozpatrzeniu rozstrzygnięcia roszczeń (jeśli takie istnieją);
- poinformowania odpowiedzialnej osoby od Sister’s Aroma, która skontaktuje się z osobą fizyczną;
- przestrzegać zobowiązań prawnych.

Prawa osoby fizycznej
Prawa związane z danymi osobowymi przysługujące osobie fizycznej, przechowywane przez Sister’s Aroma: 
1. osoba fizyczna ma prawo otrzymać kopię danych osobowych, które Sister’s Aroma posiada na temat osoby fizycznej oraz sprawdzić, czy przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem.  Jest powszechnie znany jako „wniosek o dostęp do danych”;
2. osoba fizyczna ma prawo do dokonywania zmian niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych posiadanych przez Sister’s Aroma. Nowe dane osób fizycznych mogą być sprawdzane przez Sister’s Aroma w przyszłym przetwarzaniu.
3. osoba fizyczna może zwrócić się do Sister’s Aroma o usunięcie danych osobowych osoby fizycznej, jeżeli nie ma zamierzeń dalej korzystać z usług Sister’s Aroma. Zasada ta działa również wtedy, gdy Sister’s Aroma nie miała wcześniej prawa do przetwarzania danych osobowych. Wtedy Sister’s Aroma powinna usunąć dane osobowe zgodnie z prawem;
4. osobie fizycznej przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, gdy osoba fizyczna skutecznie skorzystała z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sister’s Aroma.
Osoba fizyczna może zwrócić się do Sister’s Aroma o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:
- jeśli osoba fizyczna chce mieć pewność, że dane osobowe są prawidłowe;
- jeżeli przetwarzanie danych osobowych Sister’s Aroma jest niezgodne z prawem i osoba fizyczna nie chce zwracać się do Sister’s Aroma o ich usunięcie;
- jeżeli osoba fizyczna chce, żeby jej dane osobowe były zapisywane i przetwarzane  przez Sister’s Aroma nawet bez powodu, ale jest to konieczne w celu wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Lub jeśli osoba fizyczna wnosząca sprzeciw wykorzystuje dane osobowe, ale Sister’s Aroma musi sprawdzić, czy Sister’s Aroma ma ważne podstawy prawne do ich wykorzystania.
5. osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przetworzone przed wycofaniem zgody osoby fizycznej. Jeżeli osoba fizyczna wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Sister’s Aroma nie będzie miała możliwości świadczenia niektórych usług lub sprzedaży produktów osobie fizycznej. Zresztą Sister’s Aroma informuje o powyższym osobę fizyczną, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania lub przetwarzania przez Sister’s Aroma danych osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że ​​narusza to jej prawa i wolności. Czasami Sister’s Aroma może przedstawić dowód prawny przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych w stosunku do praw i wolności osoby fizycznej. Wyżej wymieniony dowód powinien zawierać odesłanie do prawa.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Sister’s Aroma (proszę kliknąć poniżej „info@sistersaroma.com”). 
W przypadku otrzymania przez Sister’s Aroma wniosku od osoby fizycznej o skorzystanie z któregokolwiek z ww. uprawnień Sister’s Aroma może poprosić osobę fizyczną o zweryfikowanie tożsamości przed działaniem na żądanie. Konieczne jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych osoby fizycznej
Sister’s Aroma nie udostępnia ani nie ujawnia żadnych danych osobowych osób fizycznych bez zgody osoby fizycznej, poza celami wymienionymi w niniejszej Polityce prywatności i Cookies lub gdy jest to wymagane prawem. Sister’s Aroma może korzystać z usług osób trzecich w celu dostarczenia i sprzedaży produktów osobie fizycznej. Wszystkie  przetwarzające i  działające podmioty w imieniu Sister’s Aroma przetwarzają dane osób fizycznych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Sister’s Aroma i przestrzegają niniejszej Polityki prywatności i Cookies oraz przepisów prawa.

Środki ochrony danych osobowych
- Sister’s Aroma poważnie traktuje i podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych osoby fizycznej;
- Sister’s Aroma podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi w sposób nieuprawniony, zmianie lub ujawnieniu danych osobowych osób fizycznych;
- Sister’s Aroma wdrożyło proces w celu wyeliminowania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych lub awarii. Więć poinformuje osobę fizyczną oraz każdy właściwy organ nadzoru o podejrzeniu naruszenia lub incydentu, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani;
- jeżeli Sister’s Aroma przekaże dane osobowe osoby fizycznej, wymagamy od niej zabezpieczenia środków ochrony danych osobowych. Sister’s Aroma nie przyznaje żadnych praw podmiotom trzecim do wykorzystywania danych osobowych do własnych celów. Osoba trzecia może wykorzystywać dane osobowe osoby fizycznej w określonym celu i zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Sister’s Aroma.

Międzynarodowy transfer danych
Sister’s Aroma może przekazywać dane osobowe osób fizycznych poza Unię Europejską w ramach obowiązku wynikającego z niniejszej Polityki prywatności i Cookies lub przepisów prawa, gdy:
- kraj docelowy został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
- usługodawca/sprzedawca produktu jest związany odpowiednimi i konkretnymi zobowiązaniami umownymi wymaganymi na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych osobie fizycznej
Sister’s Aroma nie ma obowiązku podawania danych osobowych osobie fizycznej.

W każdym razie informacje te są potrzebne do sprzedaży produktów/świadczenia usług przez Sister’s Aroma lub osobę trzecią osobie fizycznej. W przypadku niepodania wymaganych informacji Sister’s Aroma nie może zagwarantować świadczenia niektórych usług lub sprzedaży produktów osobie fizycznej.

Jak długo Sister’s Aroma przechowuje dane osobowe osób fizycznych?
Sister’s Aroma przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Zapisując dane osobowe, Sister’s Aroma bierze pod uwagę:
- czas trwania celów, dla których Sister’s Aroma zbiera dane osobowe oraz okres, w jakim Sister’s Aroma jest zobowiązana do świadczenia usług lub sprzedaży produktów;
- satysfakcja i zarządzanie relacją pomiędzy Sister’s Aroma a osobą fizyczną;
- Sister’s Aroma przechowuje również dane osobowe osoby fizycznej w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, księgowych, sprawozdawczych, prawnych lub doradczych.

Ograniczenie wiekowe
Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie danych osobowych dziecka jest zgodne z prawem, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat.

Jeżeli dziecko ma mniej niż 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy wyraził na to zgodę lub upoważnił podmiot sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem. W niektórych krajach prawo może przewidywać młodszy wiek do tych celów, pod warunkiem, że taki wiek nie jest poniżej 13 lat.

Organ ochrony danych
- osoba fizyczna ma prawo ograniczyć Sister’s Aroma wykorzystanie danych osobowych;
- osoba fizyczna ma prawo wystąpić z roszczeniem do lokalnego organu ochrony danych.

Linki do innych stron internetowych
Witryna Sister’s Aroma może zawierać linki do innych stron internetowych. Jeśli jednak osoba fizyczna skorzysta z tych linków, aby opuścić stronę Sister’s Aroma, osoba fizyczna powinna pamiętać, że Sister’s Aroma nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi.
W związku z tym Sister’s Aroma nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji przekazywanych przez osoby fizyczne podczas odwiedzania takich stron, a takie strony nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i Cookies. Osoba fizyczna powinna zachować ostrożność i zapoznać się z polityką dotyczącą danej strony internetowej.

Zmiany i poprawki do niniejszej Polityki prywatności i plików Cookies

Od czasu do czasu Sister’s Aroma może wprowadzać zmiany lub poprawki do opisanych powyżej danych. Mogą być one związane z innowacjami biznesowymi lub zmianami w ustawodawstwo. Sister’s Aroma opublikuje zmiany lub poprawki na tej stronie i zaleca od czasu do czasu odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z innowacjami.

Jeśli Sister’s Aroma wprowadzi zmiany, które w istotny sposób zmienią prawa do prywatności osób fizycznych, prześle dodatkowe powiadomienie drogą mailową. Jeśli osoba fizyczna nie zgadza się ze zmianami w niniejszej Polityce prywatności i plików Cookies, prosimy o kontakt: info@sistersaroma.com.
-10%
YOUR COOKIE PREFERENCES
Continue without accepting
WELCOME TO eu.sistersaroma.com

Sister's Aroma Malletier use cookies, including third-party cookies, for functional reasons, for statistical analysis, to personalise your experience, offer you content that targets your particular interests and analyse the performance of our advertising campaigns.

You can either accept these cookies by clicking "Accept and Continue’, or click "Set cookie preferences’ to set your preferences.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that is stored in a dedicated location on your computer, tablet, smartphone or other device when you use your browser to visit an online service. A cookie allows its sender to identify the device on which it is stored during the period of validity of consent, which does not exceed 13 months.

You may accept or reject the cookies listed below using the check box provided.

These cookies are required for optimum operation of the website, and cannot be configured. They allow us to offer you the key functions of the website (language used, display resolution, account access, shopping bag, wish list, etc.), provide you with online advice and secure our website against any attempted fraud.

These cookies are used to measure and analyse our website audience (visitor volume, pages viewed, average browsing time, etc.) to help us improve its performance. By accepting these cookies, you are helping us to improve our website.

These cookies allow us to provide you with online or in-store recommendations of products, services and content that match your expectations and preferences. By accepting these cookies, you are opting for an enriched and personalised experience.

These cookies are used for Sister's Aroma advertisements displayed on third-party websites, including social media, and are tailored to your preferences and to help us measure the effectiveness of our advertising campaigns. If you refuse these cookies, advertising (including ours) will continue to be displayed as you browse the Internet, although they will not be specific to your personal interests, and will therefore be less relevant.

You can change your preferences at any time by going to the "Cookies" module or to the "Privacy Policy" sub-section of the "LEGAL & PRIVACY" section. They are accessible through links at the bottom of any eu.sistersaroma.com website page.

See the list of cookies used on our site

For more information on our cookie policy, please click here