1+1=3 na Pielęgnację ciała ❤️
pl
Wymiana i zwrot
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad, który może być używany do celów przewidzianych dla towarów podobnego rodzaju, chyba że Konsument wiedział o takich wadach. Sprzedawca odpowiada za wadliwy Towar na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektywach Rady Parlamentu Europejskiego nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz nr 2019/771UE z dnia maja 20, 2019.
Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary zakupione przez Konsumenta za pośrednictwem Serwisu, jednakże niektóre Towary mają termin ważności.
Konsument ma prawo zwrócić Produkt Sprzedawcy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu zapłaty za niego. W takim przypadku Konsument ma prawo do:
- do otrzymania pełnej kwoty za opłacony Produkt (jeżeli Produkt nie był używany), w tym za dostarczenie Produktu Konsumentowi;
- otrzymania pieniędzy za opłacony Towar, który został użyty z pomniejszeniem kwoty zwrotu w wyniku korzystania z niego przez Konsumenta, w tym za dostarczenie Towaru Konsumentowi.
Konsument zgadza się i rozumie, że Produkt może zostać zwrócony Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki został ostatnio wysłany do Konsumenta. Brak możliwości zwrotu Towaru do sklepu, oddziału, biura lub przedstawicielstwa Sprzedającego itp.
Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (usługi kurierskie, opakowanie i odesłanie Towaru do Sprzedawcy itp.) w przypadku przewidzianym w pkt 8.3. Regulamin pokrywa Konsument na własny koszt.
Sprzedający spełnia żądanie zgodnie z punktem 8.3. Regulaminu i zwraca Konsumentowi pieniądze, pod warunkiem, że Konsument zwróci Towar, a Sprzedawca go otrzyma. Takie odszkodowanie pieniężne następuje po zbadaniu Towaru i w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru od Konsumenta, o którym mowa w punkcie 8.3. Przepisy prawne. Sprzedawca ma prawo odmówić Konsumentowi realizacji jego uprawnienia przewidzianego w pkt. 8.3. Regulaminu, jeżeli wysłał (zwrócił) Sprzedawcy inny Produkt niż ten, który był deklarowany przed zwrotem.
Konsument nie może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 8.3. Rozporządzenia w przypadku:
- Konsument wyraził zgodę na otrzymanie Produktu wadliwego, używanego lub Produktu, którego termin przydatności do użycia wkrótce przeterminuje. Zazwyczaj Towary tego typu sprzedawane są po niższej (promocyjnej) cenie niż podobne, tylko bez wad i nieużywane;
- Produkt nierozbieralny, wyprodukowany na indywidualne zamówienie Konsumenta lub przeznaczony na zindywidualizowane potrzeby;
- Towary, które szybko się przemieszczają lub mają krótki termin przydatności do spożycia;
- Towar dostarczany Konsumentowi w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po faktycznym dostarczeniu Konsumentowi;
- korzystanie z Produktu niezgodnie z instrukcją;
- w innych przypadkach przewidzianych prawem Rzeczypospolitej Polskiej i prawem Unii Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad (wad) Produktu, Konsument ma prawo do:
- wymiany wadliwego Towaru na podobny Towar lub obniżenia kosztów Towaru;
- o zwrot Towaru Sprzedawcy i zwrot środków Konsumentowi;
- usunięcia wad Towaru.
Konsument zgadza się i rozumie, że Produkt może zostać zwrócony Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki został ostatnio wysłany do Konsumenta. Nie ma możliwości zwrotu Towaru do sklepu, oddziału, biura lub przedstawicielstwa Sprzedawcy.
Koszty wymiany wadliwego Towaru lub usunięcia wad Towaru ponosi Sprzedający.
Sprzedawca dopełnia warunku określonego w punkcie 8.7. Regulaminu w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca zaspokaja reklamację i/lub zwraca Konsumentowi pieniądze określone w pkt. 8.7. Rozporządzenia, pod warunkiem zwrotu Produktu przez Konsumenta i otrzymania go przez Sprzedawcę. Taka rekompensata pieniężna/wymiana/usunięcie wad Towaru następuje po zbadaniu Towaru i w rozsądnym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu otrzymania Towaru przez Sprzedawcę od Konsumenta określone w pkt 8.7. Przepisy prawne. Sprzedawca ma prawo odmówić Konsumentowi realizacji jego uprawnienia przewidzianego w pkt. 8.7. Regulaminu, jeżeli odesłał (zwrócił) Sprzedawcy inny Produkt niż ten, który był deklarowany przed zwrotem lub wymianą.
Sprzedawca może odmówić realizacji jednego z uprawnień Konsumenta, o których mowa w pkt. 8.7. Rozporządzenia, jeżeli usunięcie wady Produktu jest ekonomicznie niewykonalne, a ekonomicznie uzasadnione jest dostarczenie Konsumentowi podobnego Produktu. Sprzedający może również odmówić wymianye wadliwego Produktu, jeżeli takiego Produktu nie ma na półkach Sprzedawcy, Konsument otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania od Konsumenta żądania (żądania), o którym mowa w pkt 8.7. Przepisy prawne.
Aby skorzystać z prawa określonego w punkcie 8.3. oraz klauzula 8.7. Zgodnie z Regulaminem Konsument musi zwrócić się do Sprzedawcy z odpowiednim wnioskiem (żądanie/żądanie):
- pisząc list na adres e-mail: poland@sistersaroma.com
lub
-wypełniając formularz zwrotu produktu: https://eu.sistersaroma.com/pl/return/return.php.
Oświadczenie określone w pkt 8.11. Regulamin musi koniecznie zawierać:
w przypadku przewidzianym w pkt 8.7. Przepisy prawne:
- nazwisko i imię Konsumenta;
- numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Konsumenta;
- datę wykrycia wady Produktu;
- dowód zakupu Towaru od Sprzedającego;
- krótkie podsumowanie okoliczności.
w przypadku przewidzianym w pkt. 8.3. Przepisy prawne:
- nazwisko i imię Konsumenta;
- numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Konsumenta;
- dowód zakupu Towaru od Sprzedającego;
- krótkie podsumowanie okoliczności.
Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Konsumenta (żądanie/żądanie), które zostało złożone zgodnie z pkt 8.3 i 8.7. Regulamin w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę w ww. terminie żądanie uważa się za spełnione.

Sister’s Aroma
00-831, Poland, Warsaw, Twarda 44 str.;
КRS: 0000990359;
NIP: 5273017918;
REGON: 523030588. 

Magazyn:
Space Logistics Sp.z.o.o.
05-870 Błonie, Pass 20i budynek 15
-15%
YOUR COOKIE PREFERENCES
Continue without accepting
WELCOME TO eu.sistersaroma.com

Sister's Aroma Malletier use cookies, including third-party cookies, for functional reasons, for statistical analysis, to personalise your experience, offer you content that targets your particular interests and analyse the performance of our advertising campaigns.

You can either accept these cookies by clicking "Accept and Continue’, or click "Set cookie preferences’ to set your preferences.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that is stored in a dedicated location on your computer, tablet, smartphone or other device when you use your browser to visit an online service. A cookie allows its sender to identify the device on which it is stored during the period of validity of consent, which does not exceed 13 months.

You may accept or reject the cookies listed below using the check box provided.

These cookies are required for optimum operation of the website, and cannot be configured. They allow us to offer you the key functions of the website (language used, display resolution, account access, shopping bag, wish list, etc.), provide you with online advice and secure our website against any attempted fraud.

These cookies are used to measure and analyse our website audience (visitor volume, pages viewed, average browsing time, etc.) to help us improve its performance. By accepting these cookies, you are helping us to improve our website.

These cookies allow us to provide you with online or in-store recommendations of products, services and content that match your expectations and preferences. By accepting these cookies, you are opting for an enriched and personalised experience.

These cookies are used for Sister's Aroma advertisements displayed on third-party websites, including social media, and are tailored to your preferences and to help us measure the effectiveness of our advertising campaigns. If you refuse these cookies, advertising (including ours) will continue to be displayed as you browse the Internet, although they will not be specific to your personal interests, and will therefore be less relevant.

You can change your preferences at any time by going to the "Cookies" module or to the "Privacy Policy" sub-section of the "LEGAL & PRIVACY" section. They are accessible through links at the bottom of any eu.sistersaroma.com website page.

See the list of cookies used on our site

For more information on our cookie policy, please click here